برنامه ریزی درسی دردومرحله
ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٧   کلمات کلیدی:

با سلام در ادامه مطلب می توانید مشاهده کنید


  اگرمی خواهیدبرای خودتان یک برنامه درسی طراحی کنید که بتواندساعات مطالعه تان رابه

نحوروشمندی افزایش دهد٬بایددومرحله ی زیرراطی کنید:

مرحله اول :ثبت اعمال روزانه

دراین مرحله بایدسعی کنیددردفتری که به همین منظور تهیه کرده اید روزانه وبه دقت ٬تمام اعمال

روزانه ی خودومیزان وقتی راکه صرف هریک ازآن هامی کنید٬ثبت کنید.پس ازیک هفته می توانید

اعمالی راکه باعث کاهش ساعات مطالعه ی شمامی شوند٬شناسایی وآن هاراازبرنامه تان

حذف کنید

مرحله دوم :تهیه جدول

برای هرهفته ٬جدولی دردفترتان تنظیم کنید.این مرحله ازمرحله ی پیشین مهم تراست .

ستونهای عمودی رابه نام دروس وردیف های افقی رابه نام روزهای هفته اختصاص دهید.

 سه  ستون آخر این جدول را به عامل افزاینده ی ساعات مطالعه و عامل کاهنده ی ساعات مطالعه و

جمع مطالعات اختصاص دهید.

اگریک روز به علت خاصی نتوانستیدتعدادساعات مطالعه تان رابه حد مطلوب برسانید٬سعی کنید

که درروزهای بعد٬این نقص راجبران کنید.عوامل کاهنده ساعات مطالعه بایدثبت شوندوعوامل افزاینده

ساعات مطالعه نیزبایدشناسایی شوندتادرروزهای آینده بتوانیدضعفهایتان رابرطرف کنیدونقاط

قوتتان راافزایش دهید.