جهت حرکت الکترون ها از کجاست ؟ مثبت یا منفی ؟!!
ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٦   کلمات کلیدی:

جهت جریان در مدارهای الکترونیکی از طرف قطب منفی به طرف قطب مثبت است اما به دلیل تاریخی ،جهت جریان را به طور« قراردادی» از قطب مثبت به طرف قطب منفی در نظر می گیرند.
بنجامین فرانکلین که مطالعات زیادی در مورد الکتریسیته ساکن وجاری داشت تصور می کرد که بارهای الکتریکی مثبت هستند که حرکت کرده وجریان الکتریکی را به وجود می اورند. بنابراین قراردادی مبنی بر حرکت بارهای مثبت وضع شد که تا امروز هم از ان استفاده می شود .


امادرواقع این الکترونهابا بار منفی هستند که دردرون سیم حرکت کرده و به طرف قطب مثبت باتری می روند.
جهت قراردادی جریان الکتریکی(از طرف قطب مثبت به طرف قطب منفی)

جهت واقعی جریان الکتریکی( از طرف قطب منفی به طرف قطب مثبت)