درختکاری
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٤   کلمات کلیدی:

درختکاری:

تربیت وپرورش نباتاتی که دارای ساقه وشاخه خشبی وچوبی بوده وارتفاع آنها از ٠/۵تا2 متر برسدرادرخت کاری گویند.


درختکاری:

تربیت وپرورش نباتاتی که دارای ساقه وشاخه خشبی وچوبی بوده وارتفاع آنها از ٠/۵تا2 متر برسدرادرخت کاری گویند.

تقسیم بندی درختان

1-     درختان غیر مثمر:        بیشتر درصنعت چوب استفاده می گردندمانند درختان جنگلی  ویا تزیین خیابان وتلطیف هوا کاشته می شوند.مانند: اقاقیا نارون افرا- راش - توسکا

2-     درختان مثمر:   برای استفاده از میوه پرورش داده می شوند.

 

میوه کاری : فن کشت وپرورش گیاهان چند ساله که میوه آنها  بصورت خام یا پخته مورد استفاده قرار می گیرد.

 

احداث باغ میوه:

درختان میوه چند ساله بوده واز زمان کشت تا زمان قطع (برداشت اقتصادی ) نزدیک به سی سال بطول می کشد.

مراحل احداث باغ:

1-     مطالعه عوامل طبیعی(محیطی)

      حرارت

      نور

      موقعیت محل

     عرض جغرافیایی

     شیب زمین

      ارتفاع از سطح زمین

 

      خاک

      آب

 

2-     برسی عوامل اقتصادی

1)      هزینه تولید

2)      بازاریابی

3-     انتخاب رقم وتهیه نهال

4-     آماده کردن زمین وکاشتن نهال

1)      آماده کردن زمین باغ

2)      تسطیح

3)      کوددادن قبل از کاشت

4)      طرح ریزی وتهیه نقشه درختکاری

1- مربع                2- مستطیل           3-لوزی

 

فواصل بین درختان

توجه به  رشد درخت وضعیت شاخه شدت نور قوت خاک و.... میزان تولید را افزایش خواهد داد.

گلابی وسیب گیلاس وآلبالو وبادام            5-7 متر

گردو 10-15 متر          گوجه 5-6 متر        پسته 7-9 متر          انار 2-4متر

عمق گودال وزمان حفر آن:

وابسته به نوع درخت وپایه که پیوند برروی آن قرار گرفته دارد .

همچنین در زمین های فقیر فاصله وعمق کاشت بیشتر است.

بهترین زمان نیمه دوم شهریور تا نیمه آبان است تا خاک مدت تهویه خاک بشتر باشد.

مناسب ترین عمق 70-80 سانتیمتربوده ودر کل باید گوال به گونه ای باشد که ریشه ها به کنار گودال برخورد نکرده وبه آن نچسبد در زمین های سنگین فاصله بیشتر ودر خاک های سبک کمتر است.

 

کندن نهال از خزانه:

بهتر است در زمان بارندگی وبه نحوی خارج شوند که ریشه های فرعی آسیب کمتری ببینندوپس از ریزش برگها وقبل از بیدار شدن درختان در اواخر زمستان انجام می گیرد.

آرایش ریشه(هرس ریشه):

پس از خارج کردن نهال برای انتقال به زمین اصلی انتهای ریشه های قطع شده رابا قیچی باغبانی قطع ومنظم می کنند تا کوجب بیماری در محل زخم نشده وهمچنین موجب ازدیاد ریشه های فرعی وجذب بیشتر مواد غذایی واستحکام درخت می شود.

عمل پرالیناژ:

قبل از کاشت ریشه ها را با مخلوط رس وکود تازه گاو اغشته مینمایند وبااین کار منفذ ریشه قطع شده و با رسیدن رطوبت به خاک  غذا نیز به آن میرسد.

کاشت نهال در محل اصلی:

در ابتدا مقداری از خاک سطحی را با پهن پوسیده وکود شیمیایی مخلوط کرده و بصورت تل در ته گودال می ریزند وسپس هنال را روی برامدگی قرار می دهند ارتفاع تل باید به اندازهای باشد که پس از قرار دادن نهال در ته گودال یقه درخت هم سطح زمین بوده و در نتیجه محل پیوند بیرون قرار گیردو پس از آن خاک زیرین را در گودال میریزند.در صورت نیاز از قیم استفاده می نمایند .

 

مراقبتهای پس از کاشت:

1-     هرس شاخه در صورت نیاز .جوانه های قوی وپس از رشد درخت راست  شود.

2-     استفاده از قیم در سال اول کاشت

3-     قطع پا جوش ها

4-     نگه داری تنه از خطر خرگوش وجوندگان دیگر با ربیت ایکس وخاک رس

5-     ایجاد باد شکن مخصوصا برای مرکبات

6-     آبیاری مرتب ووجین .سم پاشی .سله شکنی وکود پاشی و....