سوالات موجود در متن کتاب کار وفناوری هفتم پودمان اول
ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۸   کلمات کلیدی:

1-اختراع یا آفرینش را تعریف کنید؟ص2

پاسخ:نتیجه فکر وایده افراد است که روش یا چیزی را برای اولین بار به وجود می آورد یا می آفریند،برای اینکه یک کار دشوار را آسان و یا یک مسئله را حل کند.

2-نوآوری را تعریف کنید؟ص2

پاسخ:اختراعی که به تولید رسیده باشد.

3-روش های گوناگونی که از طریق آنها می توان مخترع و نو آور خوبی بود را نام ببرید؟ص2

پاسخ:ایده گرفتن از آفرینش،بررسی روش کار وسایل کار پیرامون خود،بررسی زندگی مخترعان،افزایش قدرت خلاقیت،یادگرفتن روش طراحی وساخت

4-از روشهای پرورش خلاقیت دو مورد را نام ببرید؟ص4

پاسخ:ارتباط اجباری و بارش فکری

5-فناوری چیست؟ص9

پاسخ:به کاربرد عملی دانش در یک موضوع فناوری می گویند

6-انواع فناوری  از نظر پیچیدگی به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.ص10

پاسخ:فناوری از نظر پیچیدگی به سطح ساده،متوسط  و پیشرفته تقسیم بندی می شوند.

7-محصول فناوری را تعریف کنید؟ص10

پاسخ:به ابزار،روش ها و وسایلی که انسانها می سازند محصول فناوری می گویند

8-سیستم را تعریف کنید؟ص11

پاسخ:سیستم مجموعه ای است است که اجزای آن با هم در ارتباط اند وبوسیله فرایندهایی ورودی ها رو به خروجی ها تبدیل می کنند.