روشهای فعال تدریس اعضای تیم
ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳   کلمات کلیدی:

پایه و اساس یادگیری از طریق همیاری تشکیل تیمهای یادگیری استدر یک تیم یادگیری همه ی اعضای تیم فکر می کنند،تصمیم میگیرند و کار انجام می دهند و مسئولیت و رهبری به عهده ی همه است.این طرح بر دو فرضیه استوار است اول اینکه هریک از شرکت کنندگان قسمت متفاوتی از موضوع درسی مورد نظر را می خواند دومین فرضیه آنکه هریک از اعضای تیم می تواند به همه ی اعضای تیمش درس بدهد.بنابراین این طرح درس شبیه پازلی است که وقتی همه اعضا بخش مربوط به خود را بخوبی فرا گرفته و به سایرین آموزش دادند موفقیتحاصل شده است.در این روش پس از تعیین گروه ها باید به دامش آموزان یکسری قوانین مهم را یادآوری کرد


نمونه هایی از قوانین:

·         گروه های مختلف نمی توانند با یکدیگر صحبت کنند

·         برای صحبت کردن فقط مسئول گروه با بلند کردن دست خود از معلم سوال می کند

·         بحث و گفتگوی گروهها نباید برای سایر گروهها مزاحمت ایجاد کند.

·         همه باید به قوانین احترام بگذارند.

ضمنا افراد گروه هریک باید مسئولیت مشخصی را برعهده بگیرندیکی مدیر گروه است و مسئول نظم و نظارت بر کار سایر اعضاست دیگری مسئول نگهداشتن زمان است و دیگری مسئول یادداشت برداری و.........

ویژگی مهم در این روش آنست که  همه ی اعضا باید شرکت فعال داشته باشند چون بخشی از کار به عهده ی آن هاست پس هیچیک از دانش آموزان خاموش نیست.

مراحل الگوی تدریس اعضای تیم:

1-آمادگی  فردی :

·         متن درس به بخشهای مستقل از یکدیگر و تقریبا مساوی با هم تقسیم می شود.

·         دانش آموزان گروه بندی می شوند.

·         برای هر فراگیر یک بخش از موضوع جهت مطالعه فردی تعیین می شود.

هریک از اعضای گروه با یک شماره در تیم مشخص می شودمثلا در یک گروه 5 نفره شماره افراد از 1 تا5 می باشد همچنیم درس نیز باید به همان تعداد بخش تقسیم شود تا هر دانش آموز یک بخش معین را بر عهده بگیردو سپس اعلام میکنید شماره های 1 قسمت 1 و به همین ترتیب مطالعه میکنند.

 

2- کار تیمی:

·         هر فراگیر بخشی را که مطالعه کرده است برای دیگر اعضای تیم خود تدریس می کند.

·         در صورت امکان از نظر زمان،مکان وتوانا بودن دانش آموزان ،فراگیرانی که مسئول یک بخش خاص از هر تیم هستند می توانند قبل از تدریس گرد هم جمع شده تبادل نظری با یکدیگر داشته باشند و احیانا دانسته های یکدیگر را تقویت،تکمیل و رفع اشکال نمایند.

3-آزمون:

·         آزمونی با سوالات کوتاه پاسخ یا عینی بویژه صحیح و غلط از تمام فراگیران  بعمل می اید

·         کلید سوالات در اختیار فراگیران قرار می گیرد و نمرات فردی محاسبه می شود.

·         هر تیم معدل نمره های فردی را محاسبه می کند که البته همان نمره ی گروهی خواهد بود.

دانش آموزان با نمره دادن به خود به  نوعی خودارزیابی دست پیدا میکنند که البته با تاکید شما بر یادگیری نه صرفا نمره،کم کم حساسیت بچه ها به نمره و هراس از کسب نمره ی ضعیف در این خودارزیابی از بین می رود.

4-نقد و بررسی:

·         نمرات فردی و گروهی در میان دانش آموزان یک تیم مورد بررسی و نقد قرار می گیرد و مشکلات احتمالی برطرف می گردد.

·         هر تیم کارآیی سهم هر عضو را به عنوان معلم بررسی می کند.

نمرات فردی نشان دهنده ی میزان فهم فرد از موضوع و نمره ی گروهی نشان دهنده ی میزان درک اعضای تیم از موضوع است.

در صورت کم بودن وقت می توانید از مرحله نقد و بررسی  صرف نظر کنیدو فقط به جمع بندی بپردازید.

 

5- جمع بندی:

·         از هرگروه یک دانش آموز بصورت داوطلبانه یا انتخابی تجارب و یافته های هر قسمت را به کلاس گزارش می دهد

·         پرسش و بحث گروهی صورت گرفته و توضیحات معلم درس را تکمیل می کند.