مقایسة برنامه درسى آموزش حرفه و فن
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳٠   کلمات کلیدی:

مقایسة برنامه درسى آموزش حرفه و فن دوره راهنمایى تحصیلى درایران

با دروس مشابه در چهار کشور دیگر

(آمریکا، کانادا، پاکستان و مراکش)

حرفه وفن